hi...

hi...

16/09/2013

Chíp chíp chíp... - III -   Chíp chíp chíp...

    
    ( 10 cách đọc dễ sương nữa nè. hi... )
    _________________________________

    Hoàng cung hợp xướng hát ca rồi
    Vàng quí nâng niu mượt má tôi
    Tuyệt thế duyên thơ hôn ánh mắt
    Sang giàu hương dạ ướm hồng môi
    Ngất say thơ phú ôm quỳnh nở
    Tràn mộng trăng xuân ru suối trôi
    Mượt óng tơ trời xây thắm mật
    Nàng hương nâng ngọc toả thơ rơi... hi...

    ________________________________
cobe    1 .  Bỏ 2 chữ đầu :
    _______________________

    Hợp xướng hát ca rồi
    Nâng niu mượt má tôi
    Duyên thơ hôn ánh mắt
    Hương dạ ướm hồng môi
    Thơ phú ôm quỳnh nở
    Trăng xuân ru suối trôi
    Tơ trời xây thắm mật
    Nâng ngọc toả thơ rơi...
    _______________________    2 . Bỏ 2 chữ giữa  ( 3 & 4 )
    ___________________________

    Hoàng cung hát ca rồi
    Vàng quí mượt má tôi
    Tuyệt thế hôn ánh mắt
    Sang giàu ướm hồng môi
    Ngất say ôm quỳnh nở
    Tràn mộng ru suối trôi
    Mượt óng xây thấm mật
    Nàng hương toả thơ rơi...
    ________________________    3 . Đọc ngược
    __________________________

    Rồi ca hát cung hoàng
    Tôi má mượt quí vàng
    Mắt ánh hôn thế tuyệt
    Môi hồng ướm giàu sang
    Nở quỳnh ôm say ngất
    Trôi suối ru mộng tràn
    Mật thắm xây óng mượt
    Rơi thơ toả hương nàng. 
    __________________________    4 . Bỏ 2 chữ   ( 4 & 5 )
    _________________________

    Hoàng cung hợp ca rồi
    Vàng quí nâng má tôi
    Tuyệt thế duyên ánh mắt
    Sang giàu hương hồng môi
    Ngất say thơ quỳnh nở
    Tràn mộng trăng suối trôi
    Mượt óng tơ thắm mật
    Nàng hương nâng thơ rơi .
    _________________________    5 . Đọc ngược
    __________________________

    Rồi ca hợp cung hoàng
    Tôi má nâng quí vàng
    Mắt ánh duyên thế tuyệt
    Môi hồng hương giàu sang
    Nở quỳnh thơ say ngất
    Trôi suối trăng mộng tràn
    Mật thắm tơ óng mượt
    Rơi thơ nâng hương nàng. hi...
    __________________________

    6 . Đọc ngược nguyên bài hay luôn nà .
    _________________________________

    Rồi ca hát xướng hợp cung hoàng
    Tôi  má mượt niu nâng quí vàng
    Măt ánh hôn thơ duyên thế tuyệt
    Môi hồng ướm dạ hương giàu sang
    Nở quỳnh ôm phú thơ say ngất
    Trôi suối ru xuân trăng mộng tràn
    Mật thắm xây trời tơ óng mượt
    Rơi thơ toả ngọc nâng hương nàng. 
    _________________________________    7 . Bỏ 2 chữ đầu
    ___________________________

    Hát xướng hợp cung hoàng
    Mượt niu nâng quí vàng
    Hôn thơ duyên thế tuyệt
    Ướm dạ hương giàu sang
    Ôm phú thơ say ngất
    Ru xuân trăng mộng tràn
    Xây trời tơ óng mượt
    Toả ngọc nâng hương nàng. 
   ___________________________    8 . Bỏ chữ giữa    ( 3 & 4 )
    _________________________

    Rồi ca hợp cung hoàng
    Tôi má nâng quí vàng
    Mắt ánh duyên thế tuyệt
    Môi hồng hương giàu sang
    Nở quỳnh thơ say ngất
    Trôi suối trăng mộng tràn
    Mật thắm tơ óng mượt
    Rơi thơ nâng hương nàng. 
    ________________________    9 . Đọc ngược vui nữa nè. hi...
    ________________________

    Hoàng cung hợp ca rồi
    Vàng quí nâng má tôi
    Tuyệt thế duyên ánh mắt
    Sang giàu hương hồng môi
    Ngất say thơ quỳnh nở
    Tràn mộng trăng suối trôi
    Mượt óng tơ thắm mật
    Nàng hương nâng thơ rơi. 
    ________________________    10 . Bỏ 2 chữ  ( 4& 5 )
    _____________________________

    Rồi ca hát cung hoàng
    Tôi má mượt quí vàng
    Mắt ánh hôn thế tuyệt
    Môi hồng ướm giàu sang
    Nở quỳnh ôm say ngất
    Trôi suối ru mộng tràn
    Mật thắm xây óng mượt
    Rơi thơ toả hương nàng. hi...
    ____________________________   


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét